• NOVINKY

      • OZNAM - Školská jedáleň

      •  

       Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

       o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú  základnú školu

        

       S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu (ďalej len „ZŠ“)ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

       Rodič bude  platiť len režijné náklady vo výške  0,30 eur / jeden obed,  ktorej výšku určuje VZN OBCE DOJČ.

        1. VÝŠKA DOTÁCIE  V  ZŠ  A  V MŠ:
        2. Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:
        3. 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
        4. 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.
        5. 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo  v MŠ  a odobralo obed 

          Podmienkou nároku na stravu je splnenie nasledovných podmienok:

                        1. vyplniť prihlášku na stravovanie

                        2. uhradiť poplatky za stravu a réžiu za každé dieťa zvlášť

                   

       Príspevok sa uhrádza do 15. dňa mesiac vopred, bezhotovostne na účet: 

       9209709003/5600 (PRIMA BANKA a.s. Senica)

       IBAN: SK23 5600 0000 0092 0970 9003

        • Do poznámky je potrebné zadať meno a priezvisko žiaka a triedu
        • Platby za súrodencov a rodinných príslušníkov uhrádzajte za každého zvlášť 

       Zásady stravovania:

        • podmienkou nového systému je plusové konto užívateľa (uhradený poplatok za stravu)
        • odhlásiť a prihlásiť na  stravu je možné do 14,00 hod. pracovný deň dopredu
        • Odhlasovanie ani prihlasovanie v ranných hodinách na daný deň nie je prípustné a nebude akceptované
        • obed, ktorý sa nedá odhlásiť, alebo v prípade choroby, je možné prvý deň odobrať do obedára v čase od 11,00 hod. do 11,30 hod. Ostatné dni je potrebné stravu odhlásiť.
        • neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje 

       ODHLASOVANIE ZO STRAVY:Ak dieťa chýba, rodič ho vie odhlásiť ľahko cez svoje konto.  Taktiež vidí presne, ktoré dni sa dieťa stravuje.

       Odhlasovanie návod:

       Odhlasovanie a prihlasovanie na obed je možné prostredníctvom: 

        • mobilnej aplikácie EduPage  v sekcii "Jedálny lístok"
        • webovej stránky našej školy v sekcii "Žiaci a rodičia" a následne "Jedálny lístok" 

       VRÁTENIE PREPLATKOV

        • bude realizované v priebehu mesiaca júl, august bezhotovostne
        • pri platbe stravy prostredníctvom pošty bude preplatok k 30.6. prevedený do nasledujúceho školského roka

        

      • Morena

      • Streda, 29.marca 2023,  bola polovicou týždňa medzi Smrtnou a Kvetnou nedeľou tohtoročného pôstneho obdobia.

           Deti štvrtého ročníka ZŠ si pripravili veľkú Morenu a spolu s predškoláčikmi z MŠ aj malé ,, Morienky“, ktoré vyniesli z areálu školy pred Obecný úrad k potoku.

            Riekankami ku zvyku odchodu tmy, nepohody a zimy sa rozlúčili s Morenami spálením a veľkú hodili aj do potoka.

            Návrat znovuzrodenia života v prírode, návrat slniečka, rozkvitnutých dní vítali prinesením ,, letečka „. Nech si všetci v zdraví užívame najzelenejšie a najvoňavejšie obdobie roka.

                     ,, Budzte tu babičky veseué, už vám to letečko neseme“ .

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje