• Rada školy

   • Štatút Rady školy pri Základnej škole Dojč

   •  

    V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

     

    Čl. 1

    Základné ustanovenie

     

    1. Rada školy sa zriaďuje pri ZŠ Dojč.

    2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia, pri ktorom je zriadená.

     

    Čl. 2

    Pôsobnosť a poslanie rady školy


    1. Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

    2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

     

    Čl. 3

    Činnosť rady školy


    1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

    2. Rada školy:

    uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
    navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) až d) zákona 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
    vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona 596/2003 Z. z. najmä:
    k návrhu na počty prijímaných žiakov
    k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch
    k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
    k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia
    k návrhu rozpočtu
    k správe o výsledkoch hospodárenia školy
    k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
    3. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:

    posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov
    odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy podpísaný predsedom rady školy
     

    Čl. 4

    Zloženie rady školy


    1. Rada školy má 11 členov.

    2. Členmi rady  školy sú:

    4 zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy
    2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
    1 zvolení zástupca nepedagogických zamestnancov
    4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
     

    Čl. 5

    Spôsob voľby členov rady školy


     

    1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

    2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

    3. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy  sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

    4. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

    5. Členstvo v rade školy zaniká:

    uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy
    vzdaním sa členstva
    ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy alebo jeho zástupcu
    ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy
    ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy
    odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 a 6 zákona 596/2003 Z. z.
    obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony
    úmrtím
     

    Čl. 6

    Pravidlá rokovania rady školy


    1. Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

    2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy

    3. Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak:

    bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
    o to sám požiada
    4. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak:

    nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov
    koná v rozpore s ustanoveniami zákona 596/2003 Z. z. alebo štatútom rady školy
    5. Rada školy je uznášania schopná  (okrem Článku 3, ods. 3), ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

    6. Na platné uznesenie rady školy (okrem Článku 3, ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

    7. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

    8. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

    9. Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

    10. Rada školy prizýva na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa zástupcu zriaďovateľa a zástupcu krajského školského úradu. Prizvaní zástupcovia majú poradný hlas.

    11. Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy.

     

    Čl. 7

    Práva a povinnosti člena rady školy

    1. Člen má právo:

    voliť a byť volený
    navrhovať kandidátov  na funkciu predsedu rady školy
    byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k ním vyjadrovať
    hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy
    predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály
    2. Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa toho štatútu.

    3. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.


     

    Čl. 8

    Povinnosti predsedu rady školy


    1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

    2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

    3. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu rady školy na schválenie.

    4. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

    5. Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo  zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

    6. Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.

    7. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy najneskôr do 31. marca.

    8. Výročná správa obsahuje:

    prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy
    prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
    zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka
    ďalšie údaje určené radou školy
    9. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

     

    Čl. 9

    Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy


    1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

    2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadnutí predkladá rade školy príslušné materiály

    3. Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi obce – OÚ Dojč.

     

     

    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


    Čl. 10

    Finančné zabezpečenie rady školy


    1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

    2. Rada školy nemá vlastný majetok.

     

    Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy a od tohto dňa nadobúda účinnosť.


    V Dojči, ……………….

     

    predseda Rady školy pri ZŠ Dojč

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Zloženie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Dojč

    2017/2018

    Priezvisko, meno    Funkcia    Zastupuje    Telefón    e-mail
    1.    Bátorová Beáta    predseda Rady školy    zriaďovateľa    +421 905 798 969    bea.batorova@gmail.com
    2.    Línková Katarína    člen RŠ    nepedagog. zamestnancov        
    3.    Podoliaková Tatiana    člen RŠ    pedagog. zamestnancov

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje