• Školský vzdelávací program

 • Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským (do 2010/2011)

  PredmetRočníkSpolu
  1.2.3.4.5.6.7.8.9.
  Jazyk a komunikácia
  slovenský jazyk a literatúra 866654455 49
  prvý cudzí jazyk 3333333 21
  druhý cudzí jazyk 1111 4
  Človek a príroda
  prírodoveda 0,5111 3,5
  vlastiveda 111 3
  fyzika 1121 5
  chémia 0,50,512 4
  biológia 111,511 5,5
  geografia 11111 5
  Človek a spoločnosť
  dejepis 11112 6
  občianska náuka 1110,50,5 4
  Človek a hodnoty
  etická výchova / náboženská výchova 0,51111110,50,5 7,5
  Matematika a práca s informáciami
  matematika 44333,543,544 33
  informatika 0,50,50,50,50,5 2,5
  informatická výchova 111 3
  Človek a svet práce
  pracovné vyučovanie 1 1
  svet práce 0,50,5 1
  technika 0,50,5 1
  Umenie a kultúra
  výtvarná výchova 1111111 7
  hudobná výchova 1111111 7
  výchova umením 0,50,5 1
  Zdravie a pohyb
  telesná výchova 2222 8
  telesná a športová výchova 22222 10
  Ostatné
  školský vzdelávací program 555566666 50


  © aScAgenda 2023.0.1415 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.05.2023
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje