• Modrá škola

    • Čo je vzdelávací program Modrá škola?

    • „Modrá škola – voda pre budúcnosť” je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ktorého realizátorom je o. z. Mladí vedci Slovenska. Hlavným cieľom programu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka.  

     Program je spracovaný tak, aby vhodnými formami a metódami zážitkového učenia pôsobil na rozvoj vedomostí a znalostí detí a mládeže o pitnej vode – jej výrobe, distribúcii, odvádzaní a čistení odpadových vôd, ale aj o dôležitosti a nenahraditeľnosti vody v prírode. Aby realizácia bola úspešná a aby metódy práce boli na vysokej profesionálnej úrovni, spolupracujú aj s pedagógmi škôl a školských zariadení, ktorí sú oboznámení so zámerom čo najefektívnejšie ovplyvňovať záujem detí a mládeže o ciele programu.

    • Realizačný tím vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a. s., Modrá škola vytvoril moderné učebnice, pracovné zošity, doplnkové študijné texty a metodické príručky, s ktorými pracujú aj naši pedagogickí zamestnanci na vyučovacích hodinách s danou problematikou. Tieto materiály sú na stránke www.modraskola.sk prístupné v elektronickej podobe všetkým žiakom. Žiaci môžu v plnej miere využívať učebné pomôcky, ktoré im táto stránka v problematike vody ponúka.

     Základná škola Dojč sa úspešne zapája do vzdelávacích programov a projektov, ktoré Modrá škola ponúka.

     ZŠ Dojč je do vzdelávacieho programu zapojená, a preto môže využívať celú škálu ponúkaných aktivít v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania. Vzdelávací program je súborom viacerých typov aktivít a činností s tematikou pitnej vody, jej výroby, distribúcie, odvádzania a čistenia. Z pedagogického hľadiska je preto vhodné, aby vzdelávacie aktivity v škole boli vhodne doplnené aj aktivitami priamo v objektoch vodárenskej spoločnosti. A tak sa stalo aj na našej škole.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje