• NOVINKY

      • Zápis do 1. ročníka

      • Zápis do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024

        sa uskutoční  dňa 12. apríla 2023 /streda/

        od 15,30 - 17,30 hod v budove Základnej školy .

        

       Na zápis do 1. ročníka ZŠ musia prísť :

        Deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia 6 rokov. 

       Na zápis do 1. ročníka musia opäť prísť aj tie deti, ktoré v minulom školskom roku pokračovali v predprimárnom vzdelávaní (bývalý odklad povinnej školskej dochádzky).

        

       Na zápis je potrebné priniesť: 

       1.občianske preukazy zákonných zástupcov dieťaťa

       2.prefotený rodný list dieťaťa

       3.splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zo zákonných zástupcov

       4.doklady z prípadného vyšetrenia dieťaťa v CPP

        

       Zákonný zástupca v súlade so školským zákonom je povinný pri zápise uviesť tieto osobné údaje

       1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
       2. meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,
       3. podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

       V prípade, že sa nemôžete  zúčastniť zápisu v stanovenom čase, môžete dieťa zapísať aj v inom termíne.

       Termín si môžete dohodnúť  na tel. č.: 0905 / 771 795, alebo  0910 /997 465

        

       Čo čaká budúcich prváčikov v našej škole v školskom roku 2023/2024 ?

       1.Inovatívna metóda vyučovania čítania –Sfumato / efektívna metóda výučby čítania v ZŠ/

       2.Kvalitné jazykové vzdelanie

       - výučba ANJ od 1.ročníka

       - výučba ANJ a NEJ od 7.ročníka

       3.Vyučovanie Matematiky

       -vyučovacou metódou –Hejného metóda

       4.Počítačová a informačná gramotnosť

       -výučba INF od 3.ročníka

       -kvalitne vybavená učebňa výpočtovej techniky

       5.Rozvoj športového nadania žiakov

       -výborné priestorové a materiálne vybavenie

       - veľká telocvičňa

       6.Školský klub detí

       - ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu.

       7.Stravovanie v školskej jedálni

       -jedlá a nápoje podľa odporúčaných výživových látok, noriem a receptúr pre školské stravovanie

       8.Ponuka rôznych doplnkových aktivít

       -krúžky s rôznym zameraním / výtvarné ,jazykové, športové, tanečné.../

       -výlety, exkurzie, výchovné koncerty,  besedy

       -plavecký kurz, škola v prírode, lyžiarsky kurz

       - účasť na súťažiach a olympiádach

        

       Milí rodičia, 

       veríme, že naša škola zaujala mnohých z Vás, a preto sa tešíme na všetkých našich budúcich prváčikov.

        

                                                                                                     PaedDr.Gabriela Emrichová

                                                                                                             riaditeľka školy

        

        

        

      • Veľkonočné prázdniny

      •  

       Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Dojči oznamuje rodičom a žiakom, že v dňoch

        

        06.04.2023/štvrtok / -11.04.2023 /utorok /

       budú Veľkonočné prázdniny.

        

       Žiaci ZŠ aj MŠ nastúpia do školy

       12.04.2023 /t.j. v stredu/

        

       Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

        

        

       V Dojči 29.03.2023                                                                     PaedDr. Gabriela Emrichová

                                                                                                                  riaditeľka školy

      • Organizácia vyučovania 28.03.2023

      • Oznámenie

        

       Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Dojč č.137 oznamuje, že dňa

       28.03.2023 pri príležitosti Dňa učiteľov bude prevádzka ZŠ a MŠ nasledovná:

        

       Organizácia vyučovania dňa 28.03.2023 / utorok/

        

       Základná škola:

        

       Žiaci  1.- 4. ročníka - 4 vyučovacie hodiny

       5.- 9. ročníka -  5 vyučovacích hodín

       Obedy v ŠJ sú zabezpečené.

       I.stupeň: od 11,25 - 11,50 hod.

       II.stupeň: od 12,15 - 12,40 hod.

        

       Školský klub detí v prevádzke do 13,00 hod.

        

       Materská škola :

        

       Prevádzka len do 13,00 hod.

                                                                              / Deti končia obedom /

        

        

        

        

       V Dojči    21.03.2023                                                                                PaedDr.Gabriela Emrichová

                                                                                                                                  riaditeľka školy

      • Riaditeľské voľno

      •  

        Udelenie riaditeľského voľna – Oznámenie

        

            Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Dojč č. 137 v zmysle

       § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

       udeľuje

        

       z organizačných dôvodov Testovania 9- 2023   dňa 22. 03. 2023 (streda)

        

       riaditeľské voľno žiakom 5. – 8. ročníka ZŠ.

        

       V tento deň sú  žiaci 5. – 8. ročníka automaticky odhlásení zo stravy.

       Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 23. 03. 2023.

        

       V Dojči 10.03. 2023

        

        

                                                                                                         PaedDr. Gabriela Emrichová,

                                                                                                                riaditeľka školy

      • Nedaj sa, hovor o tom!

      • Dňa 06.03.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili predstavenia, ktoré v rámci  projektu priblížilo pojmy: šikanovanie a kyberšikana.Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

        Žiaci mali možnosť vidieť na konkrétnych prípadoch priebeh takýchto situácií : scénka 1.Rasové/ menšinové predsudky, 2. Sociálna nerovnosť, 3.Vysmievanie, 4. Fyzický útok, 5.Kyberšikana.

       V závere predstavenia dostala škola Certifikát ,ktorým sa všetci zaväzujú bojovať proti šikane.

       Veríme, že našim žiakom toto predstavenie pomôže v podobných situáciách a príbehy, ktoré videli budú pre nich ponaučením, ako dané problémy treba riešiť.

       Ďakujeme Rodičovskému združeniu, ktoré tento projekt finančne podporilo.

      • Kŕmenie vtáčikov deťmi zo 4.A


      • Od novembra deti prikrmujú vtáčikov v areály ZŠ. O slnečnicové semienka sme sa postarali spoločne.
       Najviac pomohol tatino Adamka Bibzu. Prikrmujeme sýkorky, vrabce a objavil sa vo februári aj stehlík obyčajný, veľmi pekne sfarbený malý vtáčik, patriaci medzi spevavce.

        

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje