• Profil školy

   • O našej škole

   •  

    Charakteristika súčasnej školy

    Základná škola s Materskou školou Dojč je plnoorganizovaná s 1. – 9. ročníkom. Škola sa nachádza v príjemnom prostredí obce Dojč. Škola je postavená v peknom areáli, v blízkosti školy sa nachádza kľudná oddychová zóna. Školu navštevujú žiaci z Dojča, Šajdíkovych Humeniec a Koválova. V tomto školskom roku máme zapísaných 188 žiakov, ktorí sa vyučujú v dvoch budovách. Škola má okrem hlavných budov aj telocvičňu a jedáleň. 

    Na prvom stupni je vyučovanie zabezpečené kvalifikovanými učiteľmi. Na druhom stupni máme zabezpečené kvalifikované vyučovanie takmer vo všetkých predmetoch. Čo sa týka vyučovania cudzích jazykov, kvalifikovane sa vyučuje anglický jazyk.

    Základná škola Dojč úzko spolupracuje s CPPPaP v Senici, aby zabezpečila vhodné podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

    Oblasť primárnej prevencie drogových závislostí organizačne zabezpečuje koordinátor drogových závislostí.

    Ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia zabezpečuje koordinátor ŠPZ a koordinátor environmentálnej výchovy metodicky riadi ochranu prírody.

    V tomto školskom roku prebieha výchovno-vzdelávací proces od prvého po ôsmy ročník podľa nového školského vzdelávacieho programu ISCED1 a ISCED2 .

    Spolupráca s rodičmi je zabezpečená konaním pravidelných triednych schôdzok, pohovormi a individuálnymi konzultáciami. Prostredníctvom výboru ZRPŠ organizujeme spoločenské, športové a kultúrne podujatia.

    Rada školy pozostáva z -11 členov, zasadá 3 – 4krát za rok podľa potreby.

    Na vyučovanie máme zriadené odborné učebne, ktoré umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. Počas školského roka sme ich doplnili veľkým množstvom moderných učebných pomôcok:

    ♦ veľká telocvičňa vybavená potrebným náradím

    ♦ odborné učebne pre vyučovanie fyziky a chémie, biológie, hudobnej výchovy

    ♦ jazykové učebne

    ♦ školské dielne

    ♦ učebňa výpočtovej techniky

    Na športové aktivity slúži športový areál. Jeho súčasťou je trávnaté futbalové ihrisko vhodné pre všetky loptové hry, hádzanárske ihrisko, volejbalové ihrisko, basketbalové ihrisko.

    Zatiaľ sme zrealizovali úplnú rekonštrukciu dievčenských a chlapčenských WC v budove pavilónu „B“ a hygienické zariadenie v telocvični. V pavilóne „B“ sme vymenili staré okná za plastové, zateplili pavilón zo severnej strany, čím sa zlepšilo vykurovanie školy.

    Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale napriek tomu pravidelne obnovujeme a modernizujeme kabinetné zbierky, rozširujeme knižničný fond v školskej knižnici.

    Pre využitie voľného času slúži oddelenie školského klubu detí.

    Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni, ktorú prevádzkuje obec Dojč.

    Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, ponúkame upravené a estetické prostredie tried. Všetky triedy sú vybavené novým výškovo nastaviteľným nábytkom a novou podlahou. Po 40 rokoch sme zmodernizovali vstupné chodby. Pravidelnou kontrolou priestorov školy, vykonávaním revíznych kontrol a včasným odstraňovaním nedostatkov vytvárame bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky na vyučovanie.

    Na začiatku školského roka sú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zamestnanci školy sa zúčastňujú pravidelných školení o bezpečnosti zdravia pri práci a protipožiarnej ochrane.


 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje